ประวัติโรงพยาบาลนาดูน

โรงพยาบาลนาดูน ได้รับงบประมาณการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๒๕ โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็น โรงพยาบาลขนาด ๑๐ เตียง เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ โดยเปิดให้บริการเฉพาะแผนผู้ป่วยนอก ส่วนแผนกผู้ป่วยในเริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๖
การเปิดบริการครั้งแรกโรงพยาบาลนาดูน ยังขาดแคลนวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ดังนั้นกลุ่มพ่อค้า ประชาชนของชาวอำเภอนาดูนได้มีจิตศรัทธาบริจาค วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ขาดแคลน รวมทั้งเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ รถยนต์ของโรงพยาบาลนาดูน ซึ่งเป็นรถยนต์เพียงคันเดียวของโรงพยาบาลที่มีอยู่ในขณะนั้น ได้ประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้บริจาครถยนต์พร้อมทั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตติตั้งที่รถ จำนวน ๑ คัน เครื่องซักผ้าขนาดใหญ่อัตโนมัติ ๑ เครื่อง รวมทั้งเครื่องปั่นเลือดให้ตกตะกอน ๑ เครื่อง
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้บริจาคเงิน จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อต่อเติมอาคารหลังเก่าซึ่งคับแคบ ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และไม่เหมาะในการให้บริการประชาชน เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้น ส่วนที่ต่อเติมนี้จึงตั้งชื่อว่า ตึกญาณสัมปันโน พร้อมกันนี้ หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ยังได้บริจาควัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และยังสนับสนุนเงินเพื่อจัดซื้อนม สำหรับเด็กที่ขาดสารอาหารมีภาวะทุพโภชนาการ ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ โรงพยาบาลนาดูน ได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง และเปิดดำเนินการได้ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เนือ่จากทางโรงพยาบาลนาดูนยังขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างห้อประชุมไม่เพียงพอ ดังนั้นหลวงตามหาวบัว ญาณสัมปันโน จึงได้บริจาคเงิน จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบในการก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างห้องประชุมแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์จนถึงปัจจุบัน
ในภาวะการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเช่นด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สิ่งแวดล้อม การคมนาคม และโดยเฉพาะเทคโนโลยี สมรสนเทศ สิ่งเหล่านี้มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีจุดประสงค์เพื่อความอยู่รอด โรงพยาบาลนาดูนเป็นสถานบริการด้านสาธารณสุข จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับการบริการที่ดี มีมาตรฐาน ทำให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ โรงพยาบาลนาดูนตะหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการบริการ จึงดำเนินการโดยใช้กิจกรรมในการพัฒนางานต่าง ๆ เช่น กิจการรม ๕ ส. การพัฒนาองค์กรด้วยแนวคิดพลังสร้างสรรค์ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ในอนาคตทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
สถานที่ตั้งโรงพยาบาลนาดูน ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๗๐ ถนนกลางเมือง บ้านจัมปาศรี หมู่ ๙ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓ - ๗๙๗๐๑๕ - ๑๖ โทรสาร ๐๔๓ - ๗๙๗๐๑๕ - ๑๖ ต่อ ๑๐๓ ระยะทางห่างจากจังหวัดมหาสารคามประมาณ ๖๕ กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับอำเภอวาปีปทุม ทิศตะวันออกติดกับอำเภอวาปีปทุม และ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนาเชือก และ อำเภอยางสีสุราช และ ทิศใต้ติดกับอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และ อำเภอยางสีสุราช สถานที่สำคัญคือพระธาตุนาดูน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และ กู่สันตรัตน์