รางวัลโรงพยาบาลที่มีผลงานดีเด่น

รางวัลโรงพยาบาลที่มีผลงานดีเด่น และ รางวัลพยาบาลต้นแบบ คุณสุวคนธ์  เหล่าราช

ประกาศเมื่อวันที่ : 17 ต.ค. 2557

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

URL : http://nadunhospital.com/main/index.php?BL=detailsnews&numid=303