HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลนาดูน ได้รับรองคุณภาพมาตราฐานการพัฒนาคุณภาพการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสิ่งเสพติด

โรงพยาบาลนาดูน ได้รับรองคุณภาพมาตราฐานการพัฒนาคุณภาพการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสิ่งเสพติด ในงานการประชุมวิชาการยาเสพติดสู่อาเชียน ณ แอมแพคอารีนา เมืองทองธานี ในวันที่ ๑๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ผ่านมา

ประกาศเมื่อวันที่ : 17 ต.ค. 2557

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

URL : http://nadunhospital.com/main/index.php?BL=detailsnews&numid=309

0