HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่ายนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ปี ๒๕๕๖

โรงพยาบาลนาดูน ได้เข้าร่วมขบวนแห่ในงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา 07.30 น. ณ บริเวณทางขึ้นพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ประกาศเมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2557

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

URL : http://nadunhospital.com/main/index.php?BL=detailsnews&numid=310

0