HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่ายนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ปี ๒๕๕๘

โรงพยาบาลนาดูน ได้เข้าร่วมขบวนแห่ในงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา 07.30 น. ณ บริเวณทางขึ้นพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ประกาศเมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2558

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

URL : http://nadunhospital.com/main/index.php?BL=detailsnews&numid=358

0