HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่ายอนุมัติเผยแพร่เอกสาร รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

อนุมัติเผยแพร่เอกสาร รายงานการวิเคราะห์ความเสีายงผลประโยชน์ทับซ้อน เอกสารตามไฟล์แนบ

ประกาศเมื่อวันที่ : 7 มี.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  070318_095751.pdf

URL : http://nadunhospital.com/main/index.php?BL=detailsnews&numid=477

0