HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่ายประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเมื่อวันที่ : 20 พ.ย. 2561

ผู้ประกาศ : ลดาวัลย์ เลนทำมี

ไฟล์ :  201118_160029.rar

URL : http://nadunhospital.com/main/index.php?BL=detailsnews&numid=669

0