HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่ายโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วันที่ 19 ธ.ค.2561

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 อำเภอนาดูน นำโดยนายอำเภอนาดูน ร่วมกับ โรงพยาบาลนาดูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน อบต.ดงดวน ผู้นำชุมชน อสม. ได้จัดกิจกรรมตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ้านโคกยาว ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป้าหมายคือประชาชนในตำบลดงดวน 10 หมู่บ้าน ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการสายตา บริการสุขภาพจิต บริการแพทย์แผนไทย เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 4 ราย และการแนะนำฝึกอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วย อบต.เคลื่อนที่ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มีการฝึกอาชีพช่างตัดผม การปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมีประชาชนที่สนใจและเข้ารับบริการจำนวนมาก

ประกาศเมื่อวันที่ : 21 ธ.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ณัชชา อุ่นศรีเพ็ง

URL : http://nadunhospital.com/main/index.php?BL=detailsnews&numid=700

0