HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่ายกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 CUP นาดูน

เครือข่ายสุขภาพอำเภอนาดูนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาดูน

ประกาศเมื่อวันที่ : 9 ม.ค. 2562

ผู้ประกาศ : ณัชชา อุ่นศรีเพ็ง

URL : http://nadunhospital.com/main/index.php?BL=detailsnews&numid=719

0