HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่ายประกาศการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 ฉบับ

ประกาศเมื่อวันที่ : 9 ม.ค. 2562

ผู้ประกาศ : นางลดาวัลย์ เลนทำมี

ไฟล์ :  090119_112921.docx

URL : http://nadunhospital.com/main/index.php?BL=detailsnews&numid=720

0