HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่ายประกาศโรงพยาบาลนาดูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง

ประกาศโรงพยาบาลนาดูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

ประกาศเมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2562

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

ไฟล์ :  110119_143049.pdf

URL : http://nadunhospital.com/main/index.php?BL=detailsnews&numid=723

0