HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย

   กิจกรรมของเรา

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) ออกตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคาร (โรงพยาบาล)

วันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 10 ได้ออกตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลนาดูน ตามโครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมงพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยมีสำนักงานสาธารณสุขมหาสารคาม ตัวแทนจากเทศบาลตำบลนาดูน และภาคประชาชนในเขตตำบลนาดูน เข้าร่วมตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลนาดูนอีกด้วย

ประกาศเมื่อวันที่ : 26 เม.ย. 2562

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

สบส.7 ขอนแก่นประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2562

ประกาศเมื่อวันที่ : 4 เม.ย. 2562

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

คุณอมรรัตน์ ทองอุไร บริจาคชุดท่อออกซิเจนทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลนาดูน

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ คุณอมรรัตน์ ทองอุไร ได้มอบชุดท่อออกซิเจนทางการแพทย์ขนาดเล็ก พร้อมรถเข็นให้แก่โรงพยาบาลนาดูน โดยมีนางสหัศถญา สุขจำนงค์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชและ ว่าที่ ร.ต.กฤษดา จิตเรณู นักจัดการงานทั่วไปเป็นตัวแทนรับมอบอุปรกรณ์ดังกล่าว สำหรับท่านผู้มีจิตกุศลประสงค์ร่วมบริจาค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาดูน โทร.๐๔๓-๗๙๗๐๑๕

ประกาศเมื่อวันที่ : 18 มี.ค. 2562

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

โรงพยาบาลนาดูนผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA

ในวันที่ 15 มกราคม 2562 นำโดย นายแพทย์มาริษฎา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาดูนและคณะเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับใบประกาศนียบัตรโรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA จากศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวง ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันรับรองสถานคุณภาพพยาบาล (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์ประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

ประกาศเมื่อวันที่ : 18 มี.ค. 2562

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ระดับอำเภอ นำทีมโดย นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ คปสอ.นาดูน/รพ.สต.ดงยาง/ศสมช.หนองโปร่ง ม.2 ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน

ประกาศเมื่อวันที่ : 18 ก.พ. 2562

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

คุณน้ำทิพย์ เกษมทรัพย์บริจาคเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถังน้ำ ๘ ถัง ให้แก่โรงพยาบาลนาดูน

นายแพทย์มาริษฎา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาดูน รับมอบเงินบริจาคจากคุณน้ำทิพย์ เกษมทรัพย์และคุณเกษฎา วะปะนัง มอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถังใส่น้ำจำนวน ๘ ถังสมทบห้องน้ำผู้ป่วย สำหรับท่านผู้มีจิตกุศลประสงค์ร่วมบริจาค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาดูน โทร.๐๔๓-๗๙๗๐๑๕

ประกาศเมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2562

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

ประชุมเงินบริหารเงินและทรัพย์สินเงินบริจาคของโรงพยาบาลนาดูน

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายมาริษฎา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาดูน เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินเงินบริจาคของโรงพยาบาลนาดูน ณ ห้องประชุมพรพระธาตุ โรงพยาบาลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศเมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2562

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

เครือข่ายสุขภาพอำเภอนาดูนจัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ในวันที่ 16 มกราคม 2562 อำเภอนาดูน นำโดยนายอำเภอนาดูน ร่วมกับ โรงพยาบาลนาดูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน อบต.หนองคู ผู้นำชุมชน อสม. ได้จัดกิจกรรมตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ้านขี้เถ้า ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการสายตา บริการสุขภาพจิต บริการแพทย์แผนไทย รวมจำนวน 157 คน เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 3 คน และการแนะนำฝึกอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วย อบต.เคลื่อนที่ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มีการฝึกอาชีพช่างตัดผม การปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมีประชาชนที่สนใจและเข้ารับบริการจำนวนมาก

ประกาศเมื่อวันที่ : 16 ม.ค. 2562

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

เครือข่ายสุขภาพอำเภอนาดูนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

เครือข่ายสุขภาพอำเภอนาดูนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยภายในงานมีกิจกรรมให้เด็กๆเล่มเกมกิน ไข่ นม ขนม และแจกเกลือไอโอดีน เสริมปัญญา เสริมไอคิว ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจฟัน แจกแปรงสีฟัน เป็นต้น

ประกาศเมื่อวันที่ : 16 ม.ค. 2562

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 CUP นาดูน

เครือข่ายสุขภาพอำเภอนาดูนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาดูน

ประกาศเมื่อวันที่ : 9 ม.ค. 2562

ผู้ประกาศ : ณัชชา อุ่นศรีเพ็ง

กิจกรรมกีฬาสีภายในเครือข่ายสุขภาพอำเภอนาดูน

โรงพยาบาลนาดูนจัดกิจกรรมกีฬาสี

ประกาศเมื่อวันที่ : 3 ม.ค. 2562

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วันที่ 19 ธ.ค.2561

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 อำเภอนาดูน นำโดยนายอำเภอนาดูน ร่วมกับ โรงพยาบาลนาดูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน อบต.ดงดวน ผู้นำชุมชน อสม. ได้จัดกิจกรรมตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ้านโคกยาว ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป้าหมายคือประชาชนในตำบลดงดวน 10 หมู่บ้าน ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการสายตา บริการสุขภาพจิต บริการแพทย์แผนไทย เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 4 ราย และการแนะนำฝึกอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วย อบต.เคลื่อนที่ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มีการฝึกอาชีพช่างตัดผม การปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมีประชาชนที่สนใจและเข้ารับบริการจำนวนมาก

ประกาศเมื่อวันที่ : 21 ธ.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ณัชชา อุ่นศรีเพ็ง

0