HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย

   ข่าวสารสาธารณสุข

ขอเชิญท่านร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลนาดูน จ.มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์ !!! ขอเชิญท่านร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลนาดูน จ.มหาสารคาม ผ่านการสแกน QR CODE หรือบริจาคผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ชื่อบัญชี บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลนาดูน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 433-0-24340-3 ( ซึ่งรายการบริจาคของท่านสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ) ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ

ประกาศเมื่อวันที่ : 25 เม.ย. 2562

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

4 พ.ค. 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก

4 พ.ค. 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก โดยผู้มีสิทธิ นำบัตรประชาชนใช้สิทธิได้ที่สถานพยาบาลของรัฐ และเอกชนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว.143 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ประกาศเมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  040518_190543.pdf

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศเมื่อวันที่ : 7 ก.พ. 2561

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  070218_094228.pdf

การลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระบบจ่ายตรง

การลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระบบจ่ายตรง

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

เนื่องจากกระทรวงการคลังเห็นว่า ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับบริการด้วยโรคเดียวกันในหลายสถานพยาบาล ทำให้ขาดการรักษาที่ต่อเนื่อง และได้รับยาซ้ำซ้อน จึงกำหนดให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาลประจำตัวเพียง ๑ แห่งต่อ ๑ โรค ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และมิให้ผู้มีสิทธินำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลโรคเรื้อรังยื่นเบิกที่ส่วนราชการต้นสังกัด

เลื่อนการบังคับใช้ ตามหนังสือ กค ๐๔๒๒.๒/ว.๑๓๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

ประกาศเมื่อวันที่ : 17 ต.ค. 2557

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  171014_115519.PDF

การเบิกจ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง

อ้างถึงหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องการระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย

เนื่องจากกรมบัญชีกลางตรวจสอบพบว่ามีการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างไม่สมเหตุสมผล และไม่ถูกต้อง ทำให้รายจ่ายค่ารักษาพยาบาลมีอัตราสูงขึ้นมาก

กรมบัญชีกลางจึงระบุให้แพทย์ผู้ทำการรักษาเป็นผู้วินิจฉัยและออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายทั้งในระบบเบิกจ่ายตรงและระบบใบเสร็จรับเงิน

และหากผู้ป่วยแสดงความจำนงต้องการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยไม่มีเหตุผลตามที่หนังสือระบุ จะไม่สามารถเบิกได้

กรณีตรวจสอบพบว่า สถานพยาบาลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด กระทรวงการคลังจะดำเนินการเรียกเงินคืนทั้งหมดของรายการยานั้น ๆ ที่มีการเบิกจ่าย

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ประกาศเมื่อวันที่ : 17 ต.ค. 2557

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ประกาศ เรื่อง การร่วมจ่ายค่าบริการ พ.ศ.๒๕๕๕

ประกาศ เรื่อง การร่วมจ่ายค่าบริการ พ.ศ.๒๕๕๕

ประกาศเมื่อวันที่ : 17 ต.ค. 2557

ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ

ไฟล์ :  171014_114708.pdf

0