พันธกิจ
     
    ๑. จัดระบบบริการ การดูแลผู้ป่วย ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
๒. เพิ่มศักยภาพบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพตามสมรรถนะที่จะเป็น
๓. ควบคุมกำกับ ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ
๔. จัดระบบบริการ แบบองค์รวม
๕. ประสานภาคีเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพ