นโยบายการบริหารงานกระทรวง สาธารณสุข
     
  วิสัยทัศน์
    ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะ มีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน
     
  พันธกิจของการทํางาน
    1. พัฒนาระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้งด้านการส่ง เสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค รวมทั้งฟื้นฟูสภาพ เป็นระบบที่มีความมั่นคงสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ
2. มีการทํางานประสานกันแบบบูรณาการทั้งภายในหน่วยงานและ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และ สนองต่อนโยบายของรัฐบาล
3. พัฒนาระบบการทํางานที่ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระหว่างผู้ทํางาน ร่วมกัน ตลอดจนเกิดคุณค่าต่อยอดและความเข้าใจซึ่งกันและกัน
     
  เป้าและเป้าหมาย
    1. กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด การวัดผลและกรอบระยะเวลาในทุก งานเพื่อสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจ (Indicators and Measurements)
2. องค์กรหรือหน่วยงานด้านกําหนดกฏเกณฑ์การบริหารทาง ด้านสุขภาพระดับชาติ(National Health Authority)
3. องค์กรหรือหน่วยงานด้านบริการด้านการแพทย์และ สาธารณสุข (Health Service Provider)
4. องค์กรหรือหน่วยงานที่ดูแลด้านการซื้อบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข (Healthcare Purchaser)
5. องค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านข้อมูลทางด้านสุขภาพของ ประเทศ (National Health Information)
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบและดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในด้าน นโยบายต่างประเทศโดยตรง (Health Foreign Policy Office)
7. ระบบฐานข้อมูลและระบบสื่อสารด้านสุขภาพในทุกระดับที่เชื่อมโยง ติดต่อกันที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพในการทํางานหรือการให้ บริการต่อประชาชน (Health Information System and Network)
8. ระบบการเงินการคลังของงานด้านสุขภาพในทุกระดับที่เป็นที่ยอมรับ ของทุกฝ่ายที่สามารถนํามาสู่ประสิทธิภาพ คุณภาพและความมั่นคง ของระบบการดูแลด้านสุขภาพของประเทศ
9. มาตรการด้านกําลังคนแสดงถึงการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ กําลังคนอย่างเหมาะสมและถูกต้องและแสดงถึงความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน
10. รูปแบบของสภาพการจ้างงานที่นอกเหนือจากรูปแบบข้าราชการ เช่น การเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่สอดคล้องต่อภาระ งานโดยเป็นรูปแบบที่สามารถจูงใจ และสร้างความมั่นใจให้ผู้ ทํางานตลอดจนเกิดแรงจูงใจในการทํางาน
11. ระบบการทํางานและติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนในทุกส่วนที่ สามารถอํานวยประโยชน์ให้ประชาชนจนได้รับความพึงพอใจ
12. การสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในโครงการต่างๆที่เป็นรูปธรรม ชัดเจนและทันเวลา
     
  กลยุทธ์ในการทํางาน
    1. ใช้ตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายในการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยกําหนดตัวชี้วัด วิธีวัดผล และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งตัวชี้วัดทั่วไปและตัวชี้วัดเฉพาะเรื่อง มีรูปแบบการประเมินที่ เป็นรูปธรรมมีข้อมูลสนับสนุนชัดเจนและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
2. การพัฒนาและผนวกระบบข้อมูลข่าวสารด้านของสุขภาพของระบบการดูแลด้านสุขภาพ ของประเทศให้เป็นระบบเดียวกัน และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพของงานและเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการทํางาน พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับชาติ(National Health Information)
3. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องระบบและวิธีการ ตลอดจนกลยุทธ์การทํางาน มีการกําหนดรูปแบบที่ชัดเจน โดยมีองค์กรการจัดการผู้ให้ บริการ (service provider) แยกส่วนจากผู้กําหนดหลักเกณฑ์ (National Health Authority) ให้ชัดเจนเพื่อลดข้อขัดแย้งต่างๆ ทั้งนี้ในขั้นต้นจะใช้อํานาจในด้านบริหาร เป็นกลไกหลักในการดําเนินการ
4. การปรับโครงสร้างทางด้านการเงินการคลังเพื่อสร้างดุลภาพของรายได้และรายจ่ายของการ เงินการคลังระยะยาว ทั้งระดับมหภาค ภูมิภาค และระดับหน่วยบริการที่เหมาะสมกับหน่วย บริการแต่ละแห่ง รวมทั้งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและความรับผิดชอบของหน่วย งานที่ชัดเจน
5. พัฒนากําลังคนภาครัฐด้านสาธารณสุขให้มีสภาพงาน การจ้างงานที่ดีขึ้น ความรับผิดชอบใน งานที่ชัดเจน ได้รับความดูแลจากผู้บังคับบัญชา จนทําให้สามารถจูงใจให้เกิดการทํางานที่มี ประสิทธิภาพ คุณภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างความมั่นคง และขวัญกําลังใจมีความสุขในการ ทํางานอีกทั้งให้เกิดความรู้ความสามารถในการทํางานเพิ่มขึ้นโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมาเสริม
6. เสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีสุขภาพโลก ทั้งระดับภูมิภาคเพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Community: AEC, APSC, ASCC)และระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและประโยชน์ร่วมกันทั้งระดับทวิภาคีภูมิภาค และระดับโลก
7. ทุกหน่วยงานต้องเน้นการทํางานที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และ ประชาชน นอกจากนี้การทํางานในระหว่างภาครัฐด้วยกันในทุกระดับหรือหน่วย งานจะต้องมีรูปแบบการทํางานที่สอดคล้อง ส่งเสริมซึ่งกันและกันและบูรณาการ
8. เสริมสร้างธรรมาภิบาลรวมทั้งความโปร่งใสในระบบงานโดยการจัดให้มีระบบ ข้อมูลเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับรู้อย่างกว้าง ขวางและต่อเนื่องและมีจิตสํานึกในการยึดถือการบริการประชาชนเป็นเป้า หมาย
9. สนับสนุนนโยบายการเสริมสร้างรายได้สุขภาพของประเทศ ทั้งด้าน ยา สมุนไพรไทย อาหาร สินค้าพื้นเมือง รวมถึงการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ โดยไม่ ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อระบบบริการภาครัฐ
10. เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพของระบบหลักประกัน สุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค รวมถึงการบูรณาการสิทธิของ ผู้ป่วยที่พึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพต่างๆ ให้มีคุณภาพ เพิ่มขึ้นทัดเทียมกัน
11. ปรับปรุงขบวนการทํางานต่างๆ (Reprocess) ของทุก หน่วยงาน ให้ไวต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชน
12. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพทั้งระบบ ให้ สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปและรองรับบริบทของสังคม ไทยประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกในอนาคต