นโยบายของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
( นายแพทย์สุริยา รัตนปริญญา )
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
     
 
    ๑. ดำเนินงานตามแนวนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณภาพบริการปฐมภูมิเขตเมืองและชนบท
๓. ส่งเสริมและพัฒนางานแพทย์แผนไทยและงานแพทย์ทางเลือกในระบบบริการทุกระดับ
๔. หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับมีการพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนาการดำเนินงานวิจัยด้านสาธารณสุข เพื่อนำผลไปพัฒนางานของหน่วยงาน
๖. พัฒนาศักยภาพอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนให้ต่อเนื่องเน้นผลสำเร็จการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคเลปโตสไปโรสีส
๗. การดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคเรื้อรังรวมถึงภาวะแทรกซ้อน
๘. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา เกลือไอโอดีน สมุนไพรและบริการสุขภาพ
๙. หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ มีการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในองค์กร
๑๐. มีการใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับแบบบูรณาการ