รายงานสรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนโรงพยาบาลนาดูน
เผยแพร่เอกสาร ว่าด้วยแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่อยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA อำเภอนาดูน
คู่มือการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค
รายงานผลการปฎิบัติงานตามคู่มือภารกิจหลักโรงพยาบาลนาดูน
คู่มือระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นปฎิบัติหน้าที่ตามภาระกิจหลัก
อนุมัติเผยแพร่เอกสาร รายงานการวิเคราะห์ความเสีายงผลประโยชน์ทับซ้อน
อนุมัติเผยแพร่เอกสาร คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.นาดูน
จัดซื้อยา Mixtard Penfill 3 ml ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลนาดูน
รายงานผลวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี 60
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลนาดูน
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
สรุปผลรายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ ประจำเดือน ธันวาคม 2560
เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ประกาศ!! จากทางโรงพยาบาลนาดูน