รายงานสรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [2018-06-15]
รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนโรงพยาบาลนาดูน [2018-06-15]
เผยแพร่เอกสาร ว่าด้วยแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่อยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 [2018-06-11]
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นผลประโยชน์ทับซ้อน [2018-05-24]
สรุปโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA อำเภอนาดูน [2018-05-24]
คู่มือการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค [2018-05-17]
รายงานผลการปฎิบัติงานตามคู่มือภารกิจหลักโรงพยาบาลนาดูน [2018-05-17]
คู่มือระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นปฎิบัติหน้าที่ตามภาระกิจหลัก [2018-05-17]
อนุมัติเผยแพร่เอกสาร รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน [2018-03-07]
อนุมัติเผยแพร่เอกสาร คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน [2018-03-07]
รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.นาดูน [2018-02-07]
รายงานผลวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี 60 [2018-02-02]
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลนาดูน [2018-02-02]
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 [2018-01-23]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย [2018-01-23]
สรุปผลรายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 [2018-01-16]
เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [2018-01-12]
เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [2018-01-12]
ประกาศ!! จากทางโรงพยาบาลนาดูน [2018-01-11]
แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลนาดูน [2017-12-15]