ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุทันตกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ [2018-12-11]
ประกาศการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 2ฉบับ [2018-12-11]
ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 (แบบสขร.1) [2018-12-11]
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง [2018-11-29]
ประกาศการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 ฉบับ [2018-11-27]
ประกาศการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 ฉบับ [2018-11-20]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-20]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุทันตกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ [2018-11-19]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุทันตกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ [2018-11-19]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุทันตกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ [2018-11-19]
ประกาศการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ [2018-11-19]
ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุทันตกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2562 [2018-11-17]
ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือนตุลาคม 2561 (ตามแบบ สขร.1) [2018-11-08]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุทันตกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 รายการ [2018-10-30]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ [2018-10-30]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-30]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ [2018-10-29]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 รายการ [2018-10-05]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ [2018-10-05]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุทันตกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 รายการ [2018-10-05]