โรงพยาบาลนาดูน ได้รับรองคุณภาพมาตราฐานการพัฒนาคุณภาพการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสิ่งเสพติด [2014-10-17]
โรงพยาบาลนาดูน ผ่านการรับรองคุณภาพ บริการพยาบาลและผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล [2014-10-17]
รางวัลโรงพยาบาลที่มีผลงานดีเด่น [2014-10-17]