การเบิกจ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง

อ้างถึงหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องการระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย

เนื่องจากกรมบัญชีกลางตรวจสอบพบว่ามีการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างไม่สมเหตุสมผล และไม่ถูกต้อง ทำให้รายจ่ายค่ารักษาพยาบาลมีอัตราสูงขึ้นมาก

กรมบัญชีกลางจึงระบุให้แพทย์ผู้ทำการรักษาเป็นผู้วินิจฉัยและออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายทั้งในระบบเบิกจ่ายตรงและระบบใบเสร็จรับเงิน

และหากผู้ป่วยแสดงความจำนงต้องการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยไม่มีเหตุผลตามที่หนังสือระบุ จะไม่สามารถเบิกได้

กรณีตรวจสอบพบว่า สถานพยาบาลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด กระทรวงการคลังจะดำเนินการเรียกเงินคืนทั้งหมดของรายการยานั้น ๆ ที่มีการเบิกจ่าย

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2014-10-17
ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล