การลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระบบจ่ายตรง

การลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระบบจ่ายตรง

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

เนื่องจากกระทรวงการคลังเห็นว่า ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับบริการด้วยโรคเดียวกันในหลายสถานพยาบาล ทำให้ขาดการรักษาที่ต่อเนื่อง และได้รับยาซ้ำซ้อน จึงกำหนดให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาลประจำตัวเพียง ๑ แห่งต่อ ๑ โรค ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และมิให้ผู้มีสิทธินำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลโรคเรื้อรังยื่นเบิกที่ส่วนราชการต้นสังกัด

เลื่อนการบังคับใช้ ตามหนังสือ กค ๐๔๒๒.๒/ว.๑๓๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2014-10-17
ผู้ประกาศ : ภคิน แสนพิพิธ
แนบไฟล์ : 171014_115519.PDF<<