HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย

   เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

 ●  เอกสารมาตรฐาน HA ฉบับที่ 5
     [ ประกาศเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2565  โดย กฤษดา จิตเรณู  ไฟล์  310322_153355.pdf ]

 ●  แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอำเภอนาดูน ประจำปีงบประมาณ 2565
     [ ประกาศเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565  โดย กฤษดา จิตเรณู  ไฟล์  210122_150607.pdf ]

 ●  Function หมอพร้อม เวอร์ชั่น 2 ฉบับย่อ
     [ ประกาศเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564  โดย กฤษดา จิตเรณู  ไฟล์  300421_101808.pdf ]

 ●  คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ
     [ ประกาศเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564  โดย กฤษดา จิตเรณู  ไฟล์  070121_142002.pdf ]

 ●  สื่อ 5 ภาษา การเว้นระยะห่างทางสังคม
     [ ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563  โดย กฤษดา จิตเรณู  ไฟล์  231220_114804.pdf ]

 ●  คู่มือสู้โควิด-19 สำหรับประชาชน
     [ ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563  โดย กฤษดา จิตเรณู  ไฟล์  231220_114545.pdf ]

 ●  แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพเครือข่ายสุขภาพอำเภอนาดูน ประจำปีงบประมาณ 2564
     [ ประกาศเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563  โดย กฤษดา จิตเรณู  ไฟล์  091220_102540.pdf ]

 ●  คู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2564
     [ ประกาศเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563  โดย กฤษดา จิตเรณู  ไฟล์  091220_093544.pdf ]

 ●  คู่มือการประเมิน ITA 2021
     [ ประกาศเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563  โดย กฤษดา จิตเรณู  ไฟล์  091220_093454.pdf ]

0