HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย

    ข่าวสารบริจาค

 ●  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินเงินบริจาคโรงพยาบาลนาดูน ครั้งที่ 4/2564
     [ ประกาศเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564  โดย กฤษดา จิตเรณู  ไฟล์  011021_150609.pdf ]

 ●  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินเงินบริจาคโรงพยาบาลนาดูน ครั้งที่ 3/2564
     [ ประกาศเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564  โดย กฤษดา จิตเรณู  ไฟล์  230721_132840.pdf ]

 ●  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินเงินบริจาคโรงพยาบาลนาดูน ครั้งที่ 2/2564
     [ ประกาศเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2564  โดย กฤษดา จิตเรณู  ไฟล์  060721_094435.pdf ]

 ●  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินเงินบริจาคโรงพยาบาลนาดูน ครั้งที่ 1/2564
     [ ประกาศเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2564  โดย กฤษดา จิตเรณู  ไฟล์  150321_152054.pdf ]

 ●  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินเงินบริจาคโรงพยาบาลนาดูน ครั้งที่ 5/2563
     [ ประกาศเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2563  โดย กฤษดา จิตเรณู  ไฟล์  021020_132841.pdf ]

 ●  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินเงินบริจาคโรงพยาบาลนาดูน ครั้งที่ 4/2563
     [ ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563  โดย กฤษดา จิตเรณู  ไฟล์  100620_144523.pdf ]

 ●  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินเงินบริจาคโรงพยาบาลนาดูน ครั้งที่ 3/2563
     [ ประกาศเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563  โดย กฤษดา จิตเรณู  ไฟล์  210420_090310.pdf ]

 ●  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินเงินบริจาคโรงพยาบาลนาดูน ครั้งที่ 2/2563
     [ ประกาศเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2563  โดย กฤษดา จิตเรณู  ไฟล์  050320_162827.pdf ]

 ●  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินเงินบริจาคโรงพยาบาลนาดูน ครั้งที่ 1/2563
     [ ประกาศเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563  โดย กฤษดา จิตเรณู  ไฟล์  280220_200221.pdf ]

 ●  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินเงินบริจาคโรงพยาบาลนาดูน ครั้งที่ 3/2562
     [ ประกาศเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563  โดย กฤษดา จิตเรณู  ไฟล์  280220_200109.pdf ]

 ●  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินเงินบริจาคโรงพยาบาลนาดูน ครั้งที่ 2/2562
     [ ประกาศเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563  โดย กฤษดา จิตเรณู  ไฟล์  280220_200022.pdf ]

 ●  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินเงินบริจาคโรงพยาบาลนาดูน ครั้งที่ 1/2562
     [ ประกาศเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2562  โดย กฤษดา จิตเรณู  ไฟล์  210119_161919.pdf ]

0