HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย

   กิจกรรมของเรา

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

สมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม...

จัดซื้อจัดจ้าง

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ e-GP

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวสารบริจาค

อ่านเพิ่มเติม...

ITA

อ่านเพิ่มเติม...

ตารางคลินิกที่เปิดให้บริการ

วันจันทร์ คลินิกโรคเอดส์ (สัปดาห์ที่ 1), คลินิกความดันโลหิตสูง (สัปดาห์ที่ 2,3,4), ฝากครรภ์รายใหม่-ตรวจหลังคลอดและวางแผนครอบครัว, คลินิกให้คำปรึกษา
วันอังคาร คลินิกวัณโรค (สัปดาห์ที่ 2,3), คลินิกสุขภาพจิต (สัปดาห์ที่ 2,3), คลินิกสุขภาพเด็กดี, ฝากครรภ์รายใหม่, คลินิกให้คำปรึกษา, ฝังเข็มแพทย์แผนจีน
วันพุธ คลินิกโรคเบาหวาน, ฝากครรภ์รายเก่าและรายใหม่, คลินิกให้คำปรึกษา
วันพฤหัสบดี คลินิกโรคไตวายเรื้อรัง, ฝังเข็มแพทย์แผนจีน, คลินิกให้คำปรึกษา
วันศุกร์ คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและหอบหืด, คลินิกผู้เสพสารเสพติด, คลินิกให้คำปรึกษา
บริการตรวจโรคทั่วไป ในวันและเวลาราชการ เจ็บป่วยฉุกเฉินบริการตลอด 24 ชั่วโมง
0