HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่ายประวัติโรงพยาบาลนาดูน

โรงพยาบาลนาดูน ได้รับงบประมาณการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๒๕ โดยกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๐ เตียง เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ โดยเปิดให้บริการเฉพาะแผนผู้ป่วยนอก ส่วนแผนกผู้ป่วยในเริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๖
การเปิดบริการครั้งแรก โรงพยาบาลนาดูนยังขาดแคลนวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ดังนั้นกลุ่มพ่อค้า ประชาชนของชาวอำเภอนาดูนได้มีจิตศรัทธาบริจาค วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ขาดแคลน รวมทั้งเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ รถยนต์ของโรงพยาบาลนาดูน ซึ่งเป็นรถยนต์เพียงคันเดียวของโรงพยาบาลที่มีอยู่ในขณะนั้น ได้ประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้บริจาครถยนต์พร้อมทั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตติดตั้งรถ จำนวน ๑ คัน เครื่องซักผ้าขนาดใหญ่อัตโนมัติ ๑ เครื่อง รวมทั้งเครื่องปั่นเลือดให้ตกตะกอน ๑ เครื่อง
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้บริจาคเงิน จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อต่อเติมอาคารหลังเก่าซึ่งคับแคบ ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และไม่เหมาะในการให้บริการประชาชน เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้น ส่วนที่ต่อเติมนี้จึงตั้งชื่อว่า ตึกญาณสัมปันโน พร้อมกันนี้ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ยังได้บริจาควัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และยังสนับสนุนเงินเพื่อจัดซื้อนมสำหรับเด็กที่ขาดสารอาหารหรือมีภาวะทุพโภชนาการ และในปี พ.ศ.๒๕๓๗ โรงพยาบาลนาดูน ได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เนื่องจากทางโรงพยาบาลนาดูนยังขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างห้องประชุม ดังนั้นหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จึงได้บริจาคเงิน จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างห้องประชุมแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์จนถึงปัจจุบัน
ในภาวะการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เช่น ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สิ่งแวดล้อม การคมนาคม และโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งเหล่านี้มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน โรงพยาบาลนาดูนซึ่งเป็นสถานบริการด้านสาธารณสุข จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการ ได้รับการบริการที่ดี มีมาตรฐาน ทำให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ โรงพยาบาลนาดูนตะหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการบริการ จึงดำเนินการโดยใช้กิจกรรมในการพัฒนางานต่างๆ เช่น กิจกรรม ๕ ส. การรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล การพัฒนาองค์กรด้วยแนวคิดพลังสร้างสรรค์ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ในอนาคตทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
สถานที่ตั้งโรงพยาบาลนาดูน ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๗๐ ถนนกลางเมือง บ้านจัมปาศรี หมู่ ๙ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓ - ๗๙๗๐๑๕ - ๑๖ โทรสาร ๐๔๓ - ๗๙๗๐๑๕ - ๑๖ ต่อ ๑๐๓ ระยะทางห่างจากจังหวัดมหาสารคามประมาณ ๖๕ กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับอำเภอวาปีปทุม ทิศตะวันออกติดกับอำเภอวาปีปทุม และ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนาเชือก และ อำเภอยางสีสุราช และ ทิศใต้ติดกับอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และ อำเภอยางสีสุราช สถานที่สำคัญคือพระบรมธาตุนาดูน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และกู่สันตรัตน์
0