HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่ายวิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย

ค่านิยม "HAPPY"

๑. สร้างความสามัคคี (H : Harmony)

๒. มีความโปร่งใส (A : Accountability)

๓. ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง (P: Patient Focus)

๔. ร่วมด้วยช่วยกัน (P: Participation)

๕. สำคัญทุกคน (Y: You are VIP)

ยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาระบบบริการ

๒. พัฒนางานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

๓. พัฒนาบุคลากร

๔. พัฒนาระบบบริหารด้วยธรรมาภิบาล

0