HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่ายผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายมาริษฎา พิทักษ์ธรรม

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

๑. นายมาริษฎา พิทักษ์ธรรมตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประธานกรรมการ
๒. นายพิทักษ์พงษ์ พรรณพราวตำแหน่ง นายแพทย์ เชี่ยวชาญกรรมการ
๓. นางสุวรรณา สุรวาทกุลตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)กรรมการ
๔. นางพรชิตา ศิรินวเสถียรตำแหน่ง เภสัชกร ชำนาญการพิเศษกรรมการ
๕. นางสาวสุวคนธ์ เหล่าราชตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๖. นางสาวสหัศถญา สุขจำนงค์ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๗. นางโยทกา ไหมหรือตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๘. นางจันทร์เพ็ญ คุณโนตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการกรรมการ
๙. นายวิศรุต ศรีสว่างตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ชำนาญการกรรมการ
๑๐. นางพรรณี ปะกินำหังตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการตำแหน่งกรรมการ
๑๑. นางสาวณัชชา อุ่นศรีเพ็งตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการกรรมการ
๑๒. นางเสาวณีย์ จันทะมะณีตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานกรรมการ
๑๓. นางดวงกมล บานแบ่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานกรรมการ
๑๔. นายณัฐพล ยศพลตำแหน่ง ทันตแพทย์ ชำนาญการกรรมการ/เลขานุการ
๑๕. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา จิตเรณูตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ตามคำสั่งโรงพยาบาลนาดูน ที่ มค. ๐๐๒๑.๓๐๑.๑/๐๙/๔๒๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
0