HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่ายขอเชิญท่านร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลนาดูน จ.มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์ !!! ขอเชิญท่านร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลนาดูน จ.มหาสารคาม ผ่านการสแกน QR CODE หรือบริจาคผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ชื่อบัญชี บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลนาดูน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 433-0-24340-3 ( ซึ่งรายการบริจาคของท่านสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ) ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ

ประกาศเมื่อวันที่ : 25 เม.ย. 2562

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

URL : http://nadunhospital.com/main/index.php?BL=detailsnews&numid=1022

0