HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย

   กิจกรรมของเรา

โรงพยาบาลนาดูน ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA

ประกาศเมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2566

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

ลงพื้นที่ออกตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร MADAM Boom (มาดาม บูม)

ประกาศเมื่อวันที่ : 9 ก.พ. 2566

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

0