HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย

   ข่าวสารสาธารณสุข

โรงพยาบาลนาดูน เชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มอายุฉีดวัคซีนโควิด-19

ประกาศเมื่อวันที่ : 7 ธ.ค. 2565

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกสัญญาณเตือน "โรคติกส์" ควรรีบพบแพทย์

ประกาศเมื่อวันที่ : 4 พ.ย. 2565

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

โรคลมหลับ

ประกาศเมื่อวันที่ : 4 พ.ย. 2565

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

กินหมูดิบ เสี่ยง!! ไข้หูดับ

ประกาศเมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2565

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

ไข้หวัดใหญ่

ประกาศเมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2565

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

สาเหตุโรคมาลาเรีย

ประกาศเมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2565

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2565

ประกาศเมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2565

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

โรคไข้ฉี่หนู ภัยที่มากับหน้าฝน

ประกาศเมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2565

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

คำแนะนำป้องกันโรคโควิด 19 เมื่อเข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่

ประกาศเมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2565

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

โรค/ภาวะที่น่าจะได้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา

ประกาศเมื่อวันที่ : 22 มิ.ย. 2565

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

อาการอันไม่พึ่งประสงค์ที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์จากกัญชา

ประกาศเมื่อวันที่ : 22 มิ.ย. 2565

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

"ฝังเข็ม" ช่วยปรับสมดุล บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคระบบประสาท

ประกาศเมื่อวันที่ : 22 มิ.ย. 2565

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

0