HHarmony "สร้างความสามัคคี"
AAccountability "มีความโปร่งใส"
PPatient Focus "ยึดผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง"
PParticipation "ร่วมด้วยช่วยกัน"
YYou are VIP "สำคัญทุกคน"

วิสัยทัศน์

“บริการได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข”

พันธกิจ

๑. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย

   ข่าวสารสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดีกับคุณณัฐพล ยศพล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานวิชาการ

ประกาศเมื่อวันที่ : 5 ก.ย. 2566

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

บันได 11 ขั้น สู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ประกาศเมื่อวันที่ : 15 ส.ค. 2566

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

ท่าต่างๆ ในการให้นมลูก และการให้นมแม่ที่ถูกวิธี

ประกาศเมื่อวันที่ : 24 เม.ย. 2566

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

นมแม่ ทุนสมองของลูกรัก

ประกาศเมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 2566

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

ขอเชิญร่วมบริจาคดวงตา

ประกาศเมื่อวันที่ : 3 เม.ย. 2566

ผู้ประกาศ : กฤษดา จิตเรณู

0